Nieuwe tegenslag voor boeren: rechter veegt ’emissiearme’ stalvloer van tafel

Posted on

Het is onzeker of zogenoemde emissiearme stallen wel echt tot minder stikstofuitstoot leiden. Tot dat oordeel komt de Raad van State in drie zaken over varianten van zulke stalsystemen. De uitspraak is een grote tegenvaller voor veehouders die deze systemen gebruiken en kan verstrekkende gevolgen hebben.

Op papier doen emissiearme stallen de uitstoot van ammoniak flink dalen. Maar volgens twee wetenschappelijke onderzoeken valt die afname in de praktijk tegen.

Na lagere rechtbanken komt nu ook de Raad van State tot die conclusie. De cijfers waarvan wordt uitgegaan “bieden te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt”, concludeert de hoogste bestuursrechter.

De Afdeling bestuursrechtspraak zegt zich te realiseren dat hierdoor de vergunningverlening in de melkveesector verder wordt bemoeilijkt. Maar “de strenge Europese natuurbeschermingsregels waaraan Nederland zich heeft gebonden, laten een andere uitkomst niet toe”. De rechters zeggen dat een onderzoek naar de effectiviteit van emissiearme stallen snel duidelijkheid moet bieden. Dat onderzoek is eerder door het ministerie van Landbouw aangekondigd.

De uitspraak van de Raad van State komt op een politiek gevoelig moment. Deze zomer voerden het kabinet en boerenorganisaties moeizame gesprekken over noodzakelijke stikstofreducties in de landbouw. De boeren, die massale en soms gewelddadig verlopen acties organiseerden, bleven erop hameren dat technologische oplossingen de stikstofuitstoot kunnen verlagen. Daarbij wezen ze op onder meer de emissiearme stalvloeren. Maar die weg lijkt nu moeilijker begaanbaar.

Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment is tevreden over de uitspraak. “De Raad van State bevestigt eerdere uitspraken over tovervloeren. Dit is een van de innovaties waarmee de vee-industrie claimt het stikstofprobleem te kunnen oplossen, niet dus. Minder vee helpt wel.”

Wat is een emissiearme stalvloer?

Bij een emissiearme stalvloer wordt de urine van koeien of varkens zo snel mogelijk afgevoerd naar een mestput onder de vloer. Hierdoor komt er minder ammoniak vrij en gaat de uitstoot van stikstof dus naar beneden. De meestgebruikte vloer is de zogenoemde Eco-vloer.

De verschillen in uitstoot tussen stallen met traditionele vloeren en stallen met de emissiearme vloeren is veel kleiner dan fabrikanten beweren, blijkt uit onderzoek van statistiekbureau CBS. De bevindingen van het CBS zijn bevestigd door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Die concludeert dat de emissiebeperking van de stallen met emissiearme vloeren “waarschijnlijk wordt overschat”.

Onderzoek van Wageningen University & Research onderstreepte het beeld dat boerenbedrijven die traditionele stalvloeren gebruiken niet beter presteren dan de bedrijven die stallen met emissiearme stalvloeren hebben.

De Raad van State haalt de onderzoeken aan in zijn uitspraak en stelt vast dat “er grote onzekerheid is of emissiearme stallen wel doen wat ze beloven”. Zolang er twijfel over de effectiviteit van emissiearme stallen bestaat, kan de stikstofuitstoot volgens de hoogste bestuursrechter niet met de vereiste zekerheid in kaart worden gebracht.

Overigens gaat het in de zaak die nu door de Raad van State is behandeld om twee soorten stalvloeren die melkveehouders gebruiken. De uitspraak gaat niet over andere stalvloeren voor melkvee en vloeren die varkens- en pluimveehouders in hun stallen aanbrengen.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services